Prezentare Ocol Tihuta Colibita RA

Ocolul Silvic Tihuta Colibita  R.A functioneaza in prezent in baza  autorizatiei nr. 55 din 08.04.2009 emisa de MAPDR ,Directia Politici si Strategii in Silvicultura ,este infiintat  din anul 2003 de Asociatia Proprietarilor de Padure “Birgau-Calimani” si presteaza servicii silvice conform contractelor  semnate pentru 10104,89 ha fond forestier proprietate a:

  • Primariei Prundu Birgaului              -  10065,39 ha
  • Parohiei  Prundu Birgaului               –  9,4 ha
  • Parohiei Susenii Birgaului                 – 30,10 ha.

Ocolul Silvic Tihuta Colibita RA exercită atribuţii de serviciu public cu specific silvic, în conformitate cu prezentul regulament de organizare şi funcţionare, fiind organizat ca regie publică locală.

Ocolul Silvic Tihuta Colibita RA are ca scop gospodărirea unitară şi durabilă, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale Normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietatea comunei Prundu Birgaului, Parohia Prundu Birgaului si Parohia Susenii Birgaului în vederea creşterii contribuţiei pădurilor la îmbunataţirea condiţiilor de mediu şi la valorificarea superioară a materialului lemnos rezultat, precum şi alte produse şi servicii specifice.

Ocolul Silvic poate gospodări, pe baza principiilor de mai sus şi suprafeţe de fond forestier, proprietate privată sau aparţinând unităţilor administrativ teritoriale ale altor localităţi sau instituţii, pe bază de contract cu Ocolul Silvic în condiţii de eficienţă economică.

Ocolul Silvic Tihuta Colibita RA are ca obiect de activitate:

 • aplicarea strategiei naţionale şi locale în domeniul silviculturii pentru pădurile pe care le deţine comuna Prundu Birgaului sau pe care le primeşte în administrare pe bază de contract şi actionează pentru apărarea;
 • conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier şi pentru gospodărirea fondului de vânătoare , pentru recoltarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier şi a altor activităţi comerciale potrivit prevederilor legale în vigoare, în condiţii de eficienţă economică, exercitînd atribuţii de serviciu public cu specific silvic.

Produsele specifice fondului forestier precum şi celelalte bunuri care se recoltează din acesta, se prelucrează şi se valorifică, sunt:

 1. produsele lemnoase principale,secundare ,accidentale şi de igiena ale padurii, precum şi cele obţinute prin prelucrarea acestora;
 2. alte produse lemnoase: arbori şi arbuşti ornamentali,puieţi forestieri, diferite bunuri produse din lemn;
 3. produse nelemnoase specifice din fondul forestier cum sunt: vânatul din cuprinsul fondului de vânatoare pe care îl gestionează, fructele de pădure, seminţele forestiere, ciupercile comestibile din flora spontană, plantele medicinale şi aromatice, răşină şi altele similare;
 4. desfăşoară activităţi de turism montan;
 5. fixează şi amenajează terenuri în vederea constituirii de pepiniere pentru puieţi forestieri şi arbuşti ornamentali.

Ocolul Silvic are următoarele atribuţii:

 • asigură integritatea fondului forestier pe care îl are în administrare şi gospodarirea durabilă a pădurilor din cuprinsul acestuia, urmărind sporirea continuă a calitătii şi functionalitătii acestuia.
 • organizează şi execută paza fondului forestier pe care îl administrează, impotriva tăierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor,degrădărilor, păşunatului, braconajului si altor acte păgubitoare, precum şi masurile de prevenire şi de stingere a incendiilor de păduri, asigurînd în acest sens dotarea tehnică necesară.
 • organizează şi execută în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, ale studiilor sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate,lucrarile de regenerare si reconstrucţie ecologică a pădurilor, precum şi cele de ingrijire a arboretelor tinere şi de intreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor.
 • asigură realizarea şi urmărirea, prin sistem informaţional adecvat, a compoziţiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice sau prin alte studii de specialitate.
 • urmareşte protejarea terenurilor din fondul forestier impotriva eroziunii şi a altor forme de degradare şi urmareşte execuţia lucrarilor de corectare a torenţilor din fondul forestier.
 • asigură starea fitosanitară corespunzătoare a pădurilor pe care le administrează, organizînd acţiunile necesare pentru depistarea, prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor:
 • amplasează şi pune în valoare masa lemnoasă care urmează a se recolta anual, din pădurile pe care le administrează, destinată agenţilor economici şi populaţiei, în conformitate cu posibilitatea pădurilor, stabilită prin amenajamente silvice.
 • exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile pe care le adminisrează, pentru prevenirea prejudicierii seminţişurilor şi arborilor pe picior, degradării solului, declasării lemnului, precum şi pentru prevenirea altor fapte asemaănătoare şi ia măsuri pe baza legislaţiei in vigoare, sancţionând abaterile constatate.
 • controlează provenienţa materialelor lemnoase şi a celorlalte produse specifice fondului forestier, legalitatea circulaţiei acestora şi urmareşte sancţionarea neregulilor constatate, in conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • asigură valorificarea în condiţii de eficienţă economică, a masei lemnoase aprobate pentru recoltare din pădurile pe care le administrează, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
 • execută în regie proprie sau prin agenţi economici specializaţi lucrari de exploatare şi prelucrare a masei lemnoase din pădurile pe care le administrează, în condiţiile legii, în scopul gospodaririi raţionale a padurilor şi valorificării superioare a lemnului, asigurării regenerării la timp a arboretelor şi evitării declasării lemnului.
 • propune realizarea reţelei de drumuri forestiere necesare accesibilizării bazinelor forestiere pentru exploatarea masei lemnoase şi pentru o mai bună gospodarire a pădurilor, a vînatului şi turismului, în condiţiile legii.
 • execută lucrari de intreţinere şi reparaţii ale drumurilor pe care le administrează, in regie proprie sau prin agenţi economici specializaţi.
 • gospodareşte fondul de vânatoare 25 Tihuta, pe care l-a dobîndit potrivit legii.
 • administrează şi gospodareşte arii protejate în condiţiile legii.
 • prestează la cerere contra cost, servicii de specialitate în pădurile proprietate privată(persoane fizice) sau aparţinînd altor unităţi administrativ teritoriale, precum şi pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, cum sunt: lucrări de marcare a arborilor care se pot recolta, inventarierea masei lemnoase, impăduriri combaterea daunătorilor, etc.
 • asigură, potrivit legii paza pădurilor proprietate privată, la cererea proprietarilor sau asociaţilor de proprietari legal constituite, contra cost, pe baza de contracte.
 • stabileşte relaţii în domeniul său de activitate cu regii autonome, societăţi comerciale,precum şi cu terţe persoane juridice şi fizice, române sau străine, pentru realizare în comun de activităţi productive şi de comercializare, pe baze contractuale în condiţiile economiei de piaţă, potrivit legii.
 • prestează servicii de cazare şi masă pentru cetaţeni români şi străini implicaţi în activitaţi aferente obiectului său de activitate, în spaţiile cu asemenea destinaţie de care dispune.
 • urmăreşte aplicarea în domeniul silviculturii a rezultatelor cercetarilor ştinţifice, în scopul modernizării şi perfecţionării gospodăririi pădurilor.
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute de lege, referitoare la gospodarirea fondului forestier,a fondurilor de vânatoare şi a celor de pescuit.

Informatii Juridice

OCOLUL SILVIC TIHUTA COLIBITA RA
CUI: RO25336481
NORC: J06/163/2009
SEDIU: Prundu Bargaului, nr. 416, Jud. Bistrita-Nasaud